ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

W odpowiedzi na rosnące potrzeby w dostępie do informacji sektora publicznego, zgodnie z założeniami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął decyzję o przygotowaniu projektu zwiększającego stopień i zakres zastosowania technologii komunikacyjno – informacyjnych  w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz podległej jemu jednostce organizacyjnej – Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi promocji systemu informacji przestrzennej – Atlas Warmii i Mazur w ramach projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Realizacja niżej wymienionych zadań powinna zapewnić wsparcie techniczne dla prowadzonej polityki informacyjno-promocyjnej Projektu.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Pełna treść zapytania, formularz ofertowy, oświadczenia oraz umowa w załączonych poniżej plikach.

Zamawiający: Województwo Warmińsko - Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ul. Emilii Plater 1,  10-562 Olsztyn, działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz art. 92 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw.

Strona 2 z 3