ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

O WODGiK


Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje zadania Marszałka Województwa określone w artykule 7c Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne   (Dz.U. 2020 poz. 782 z późn. zm.) . Do zadań tych należą w szczególności:

• prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
• tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
• wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej;
• monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
• opracowywanie opinii – uchwał, dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym.