ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Regulamin Portalu Atlas Warmii i Mazur

 

Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu Atlas Warmii i Mazur. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i akceptuje.

 

I. Definicje stosowane w Regulaminie

 

1. Portal – Portal Atlas Warmii i Mazur dostępny pod adresem https://atlas.warmia.mazury.pl.

2. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.

3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.

4. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

5. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

6. Usługa interaktywna – usługa umożliwiająca wprowadzenie, edytowanie obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych (kompozycja mapowa – „Dodawanie/Modyfikacja danych użytkownika”).

7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.

8. Użytkownik – osoba przeglądająca Portal lub korzystająca z Portalu.

9. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość użytkownika.

10. Partner – podmiot publiczny lub prywatny, z którym Województwo Warmińsko-Mazurskie podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy i wymianie danych.

11. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, który jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych.

12. Właściciel Portalu – Województwo Warmińsko-Mazurskie.

 

II. Informacje ogólne

 

1. Dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych określają następujące przepisy:

a. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – art.40 ust. 3c,

b. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

c. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15.

2. Prezentowane na portalu Atlas Warmii i Mazur internetowe mapy mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako dokument oficjalny. Nie mogą być również w szczególności podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela Portalu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

1. Usługi danych przestrzennych udostępnione na portalu https://atlas.warmia.mazury.pl:

a. usługa wyszukiwania (CSW)  tj. wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych,

b. usługa przeglądania (WMS)  tj. wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

2. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.

 

IV. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników

 

1. Dostęp do zbioru danych pochodzących z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest odpłatny na podstawie art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

2. Korzystanie z zasobów portalu Atlas Warmii i Mazur jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści portalu Atlas Warmii i Mazur w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

V. Zasady korzystania z danych pochodzących z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez organy administracji publicznej

 

1. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez organ administracji, któremu udostępniono dane.

3. Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692).

4. Dane te udostępniane są organom administracji publicznej na wniosek, którego wzór jest załącznikiem do ww. Rozporządzenia. Wersja elektroniczna wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru publicznego jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

5. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w wyżej wspomnianych aspektach.

 

VI. Zasady korzystania z danych i usług przez Partnerów w ramach zawartych porozumień

 

1. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Partnerów, którym udostępniono dane.

2. Partnerzy wprowadzają i aktualizują dane w zakresie zawartych przez nich porozumień.

3. Partnerzy nie mają prawa udostępniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu treści portalu Atlas Warmii i Mazur, w szczególności udostępniać go w jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

VII. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 

1. Przy korzystaniu z zasobów portalu Atlas Warmii i Mazur zabronione jest:

a. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie portalu Atlas Warmii i Mazur,

b. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez portal Atlas Warmii i Mazur.

 

VIII. Linkowanie

 

1. Linkowanie czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www linku do portalu mapowego https://atlas.warmia.mazury.pl jest bezpłatne.

2. Usługa umożliwia wycentrowanie mapy do konkretnej skali i obszaru.

 

IX. Prawa autorskie

 

1. Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, stanowiącym, że: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”