ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Zamówienia

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa interesanci Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obsługiwani będą tylko za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Wnioski o udostępnienie danych proszę kierować za pomocą platformy ePUAP lub drogą mailową. W drugim przypadku prosimy o przesyłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku.

UDOSTĘPNIANIE - SPRZEDAŻ MAP

Udostępnianie, sprzedaż materiałów cyfrowych i map papierowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Po mapy zapraszamy w poniedziałek w godzinach: 8:00 - 16.00, wtorek-piątek 7:30-15:30, ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn, pok. 3, 4 i 5

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

Akceptujemy płatność gotówką i przelewem. Płatność gotówką należy dokonać w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Finansów i Skarbu, ul. Głowackiego 17,  pok. 118. Kasa czynna w godzinach: 8:00-10:30 oraz 12:00-14:30.

Dane do przelewu:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
NIP 739-29-65-551
Konto nr 18 10301218 0000 0000 9250 0144

Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową.

Informacje dotyczące udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępne są pod nr telefonów:
tel. (89) 613 26 40
tel. (89) 613 26 51
tel. (89) 613 26 52
tel. (89) 613 26 48 
oraz e-mail: geo@warmia.mazury.pl

ZASADY I KOSZTY UDOSTĘPNIANIA  MATERIAŁÓW ZASOBU

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:
- pisemnej;
- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym;
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nie pobiera się opłaty za:
1. Udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

   W celu edukacyjnym:
   a)    jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty,
   b)    uczelniom,
   c)    podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
   d)    jednostkom naukowym,
   e)    podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego:
   f)    służbom specjalnym.

2. Udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

3.Udostępnianie danych na podstawie:
   Art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1,art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
   Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie przy ustalaniu wysokości opłat wprowadzony został współczynnik korygujący K:

   1.  W wysokości 0,5 - w przypadku udostępniania:

      a)     materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia.
      b)    danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości.
      c)     materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

   2. W wysokości 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia.

WZORY FORMULARZY:

pdfwniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

icon 179 lwniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pdfwniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

pdfzgłoszenie prac kartograficznych

pdfzgłoszenie prac geodezyjnych

icon 179 lzgłoszenie prac geodezyjnych

Klauzule Informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

I.Udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uprawnieniami do przetwarzania udostępnionych materiałów zasobu (licencja).

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwaul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
2)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.,tel.+48895219439, fax +48895219409;
3)dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego  kartograficznego wraz z uprawnieniami do przetwarzania udostępnionych materiałów zasobu (licencja),na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183);
4)dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5)dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6)w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7)jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania,a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

II.Udostępnianie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonych w rejestrze publicznym na podstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa,ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
2)  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.,tel.  +48895219439, fax +48895219409;
3)  dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w rejestrze publicznym, na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 570), oraz ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu,zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 29);
4)dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5)dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6)w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7)jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nierozpatrzenie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.