ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Atlas Warmii i Mazur to system informacji przestrzennej wykonany w ramach projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.


Projekt stanowi kontynuację podjętych działań związanych z budową Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP), jakie zostały zrealizowane w ramach projektu „Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw” w latach 2009-2013.


Realizacja nowego projektu obejmuje budowę rozwiązań systemowych i aplikacyjnych, uruchomienie nowych e- usług, a także dostawę infrastruktury technicznej.


Rozbudowane rozwiązania aplikacyjne zostały zintegrowane i wspierać będą:

 • zadania zlecone - realizowane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (UM, WODGIK)
 • zadania własne - zarządzania drogami wojewódzkimi w Urzędzie Marszałkowskim WW-M w strukturach Departamentu Infrastruktury i Geodezji, Biura ds. dróg oraz Zarządzie Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Olsztynie.


Projekt dostarcza 13 dojrzałych e-usług, w tym 5 na 5 poziomie. W przypadku trzech e-usług nastąpi podniesienie poziomu ich dojrzałości (dotyczy to usług dostarczonych przez WODGiK).


Główne etapy projektu to:

 • opracowanie cyfrowych map tematycznych i aktualizacja bazy BDOT10K (2014-2017);
 • rozbudowa i wdrożenie systemu PZGiK oraz nowych usług RIIP, w tym w szczególności Portalu Atlas Warmii i Mazur (2018-2019);
 • wdrożenie systemu eSOD w ZDW oraz uruchomienie e-usług (2018-2019);
 • dostawa i uruchomienie infrastruktury technicznej i systemowej (2018-2019).


Realizacja projektu przynosi wymierne korzyści w formie oszczędności społecznych, wynikające m.in. z usprawnienia procesów administracyjnych dzięki zastosowaniu TiK.


Cele projektu:

Głównym celem projektu jest intensyfikacja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, w tym usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej województwa poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych oraz tematycznych danych przestrzennych, poprawę ich jakości oraz dostępność, a także niezbędną rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej i systemowej koniecznej do świadczenia e-usług.


Realizację celu głównego wspierają poniższe cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie do 2019 roku cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych poprzez przeprowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych dla wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie map topograficznych, włącznie z aktualizacją bazy BDOT10k, w celu zapewnienia możliwości rozszerzenia świadczenia elektronicznych usług publicznych w sieci Internet w ramach systemu PZGiK;
 2. Rozbudowa do 2019 roku infrastruktury technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na potrzeby dostawy i wdrożenia systemu PZGiK oraz rozbudowy rozwiązań aplikacyjnych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Portalu Atlas Warmii i Mazur, a także wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów(eSOD) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, połączonego z integracją i rozbudową systemu ewidencji dróg i obiektów – celem uruchomienia i świadczenia zaawansowanych, elektronicznych usług – łącznie 12 usług publicznych A2B, A2C oraz A2A, umożliwiających personalizację i dostosowanie usług do preferencji ich odbiorców;
 3. Wdrożenie do 2019 roku rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych umożliwiających usprawnienie procesów administracyjnych objętych projektem w zakresie zadań dotyczących zarządzania drogami wojewódzkimi w obszarze współdziałania Biura ds. dróg Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a także w obszarze zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prowadzenia baz danych PZGiK w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie, między innymi przez wdrożenie usług integracji i wymiany danych pomiędzy systemem elektronicznego obiegu dokumentów eSOD a systemami dziedzinowymi: Systemem PZGiK oraz systemem ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 4. Uruchomienie do 2019 roku innowacyjnej usługi aplikacji mobilnej A2A do prowadzenia przeglądów dróg wojewódzkich oraz rejestracji zgłoszeń związanych z podjęciem interwencji na drogach wojewódzkich;
 5. Zapewnienie działań informacyjnych i promocyjnych wspierających realizację projektu w tym w szczególności polegających na budowaniu wśród społeczności lokalnej oraz mieszkańców regionu świadomości o korzyściach jakie przyniosą rezultaty projektu.


Beneficjenci projektu:

Beneficjentem projektu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Natomiast beneficjentami pośrednimi będą pracownicy administracji samorządowej i podległych jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy i przedsiębiorcy regionu, w tym każda osoba fizyczna i prawna posiadająca interes prawny lub faktyczny w zakresie objętym funkcjonowaniem elektronicznych usług publicznych, jakie rezultatem przedmiotowego projektu. W przypadku przedsiębiorców dotyczy to w szczególności takich grup zawodowych jak geodeci, projektanci, drogowcy, budowlańcy.


W ramach realizacji projektu powstałe usługi będą przeznaczone dla:

 1. podmiotów zainteresowanych składaniem wniosków o wykorzystanie dróg, w tym

  • obsługa wniosku o wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
  • obsługa wniosku o zmianę organizacji ruchu (bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • obsługa wniosku o zatwierdzenie czasowej / stałej organizacji ruchu;
  • obsługa wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogi w związku z awarią;
  • obsługa wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogi;
  •  obsługa wniosku o wniosku na infrastrukturę.
 1. zainteresowanych realizacją usług z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych:
  • obsługa wniosku zgłoszenia pracy geodezyjnej;
  • obsługa wniosku zgłoszenia pracy kartograficznej;
  • obsługa wniosku o udostępnienie danych / materiałów z PZGiK (tzw. Sklep PZGiK);
  • obsługa zgłoszenia uwag lub niezgodności do treści publikowanych danych PZGiK w Portalu PZGiK59;
  • obsługa autoryzowanej usługi OGC (WMS, WFS) dostępu do konfigurowalnej usług sieciowych udostępniania danych PZGiK60
 2. podmiotów, które realizować będą usługi wzajemne, czyli Biuro ds. Dróg w Departamencie Infrastruktury i Geodezji oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich.