ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

Zaproszenie do przedłożenia dokumentacji projektowej

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do przedłożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej – wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedsięwzięcia: „Warmińsko – Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw”.
Opracowana dokumentacja projektowa zostanie złożona na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, poddziałanie 7.2.2 - Usługi i aplikacje dla MŚP, w którym ostateczny termin składania wniosków mija 4 kwietnia 2011 roku. Oferty cenowe proszę składać w postaci mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 4 marca 2011 roku.


I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
NIP: 739-29-65-551, REGON: 510 750 309

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 z zakresu: Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 – Promocjai ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, poddziałanie 7.2.2 - Usługi i aplikacje dla MŚP. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 3 mln PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Projekt będzie polegał na:
- wykonaniu systemu oferującego pełną dostępność zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego poprzez uzupełnienie i digitalizacje danych;
- uporządkowaniu zasobów będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie;
- zapewnieniu otwartości standardów;
- zapewnieniu możliwości rozwoju systemu.
W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci:
- dokumentów pdf/doc/xls;
- dokumentów w formie papierowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Oferta powinna spełniać obowiązujące wymagania ujęte w wytycznych naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/7.2.2: http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=683
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie będącego przedmiotem zamówienia, jeśli zaistnieje taka konieczność, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji projektowej złożonej do Instytucji Zarządzającej w celu dofinansowania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21.03.2011 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksem na nr: 89 521 94 09 lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, Departament Społeczeństwa Informacyjnego do dnia 4.03.2011 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VI. OCENA OFERT

Jedynym kryterium wyboru będzie cena.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać doświadczenie w postaci potwierdzonych referencjami przygotowania min. 3 studiów wykonalności do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości co najmniej 1mln zł każde, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty email.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Piotr Mieszkowski pod numerem telefonu 89 521 94 32 oraz pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę spełniającą kryterium przyjęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.