ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

Aplikacja zawierająca Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) to wektorowa (obiektowa) baza danych zawierająca lokalizację przestrzenną obiektów topograficznych wraz z ich charakterystyką. Treść i szczegółowość bazy BDOT10k odpowiada mapie topograficznej w skali 1:10 000, gdzie zakres tematyczny obejmuje m.in. informacje dotyczące: sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokryciu terenu, budynkach, budowlach i urządzeniach, kompleksach użytkowania terenu, terenach chronionych, jednostkach podziału terytorialnego.
Zasób informacyjny BDOT10k umożliwia m.in. opracowanie map topograficznych w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000.