ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

W aplikacji dotyczącej mapy hydrograficznej opracowanej w skali 1:50 000 w postaci rastrowej oraz wektorowej przedstawione są, w syntetycznym ujęciu, warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem.
Treść mapy stanowią następujące grupy tematyczne:
1. topograficzne działy wodne,
2. wody powierzchniowe,
3. wypływy wód podziemnych,
4. wody podziemne pierwszego poziomu,
5. przepuszczalność gruntów,
6. zjawiska i obiekty gospodarki wodnej,
7. punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.