ul. Partyzantów 24, 10-521 Olsztyn (089) 613-26-40 geo@warmia.mazury.pl

>> Przejdź do aplikacji<<

Aplikacja, po kliknięciu na powyższy link, dostarczy Państwu informacji dotyczących prowadzenia procesu rewitalizacji przez gminy z województwa warmińsko-mazurskiego.

W module „Rewitalizacja” są gromadzone, przetwarzane i analizowane rozproszone dane przestrzenne z zakresu rewitalizacji. Aplikacja pozwala na monitorowanie procesów rewitalizacji w regionie, a także ocenę bieżących działań.

W aplikacji zostały zawarte następujące warstwy: Gminy posiadające programy rewitalizacyjne, Obszary zdegradowane, Obszary rewitalizacji oraz Dodatkowe narzędzia rewitalizacji (Specjalne Strefy Rewitalizacji, Miejscowe Plany Rewitalizacji).

System informacji przestrzennej regionu został uzupełniony o moduł „Rewitalizacja” w ramach projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, a także budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aplikacja Rewitalizacja została wdrożona przez firmę HyperView Sp. z o.o.