Zamówienia

UDOSTĘPNIANIE - SPRZEDAŻ MAP

Udostępnianie, sprzedaż materiałów cyfrowych i map papierowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Po mapy zapraszamy w poniedziałek w godzinach: 8:00 - 16.00, wtorek-piątek 7:30-15:30, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK28 B, 10-602 Olsztyn, pok. 3, 4 i 5

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

Akceptujemy płatność gotówką i przelewem. Płatność gotówką należy dokonać w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Finansówi Skarbu, ul. Głowackiego 17,  pok. 118. Kasa czynna w godzinach: 8:00-10:30 oraz 12:00-14:30.

Dane doprzelewu:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. EmiliiPlater 1
10-562 Olsztyn
NIP 739-29-65-551
Konto nr 18 10301218 0000 0000 9250 0144

Prowadzimyrównież sprzedaż wysyłkową.

Informacje dotyczące udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępne są pod nr telefonów:
tel. (89) 512 59-28
tel. (89) 512 59 32
tel. (89) 512 59 38
tel. (89) 521 99 30 
oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASADY I KOSZTY UDOSTĘPNIANIA  MATERIAŁÓW ZASOBU

Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego wformie:
- pisemnej;
- dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym;
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nie pobiera się opłaty za:
1. Udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

   W celu edukacyjnym:
   a)    jednostkom organizacyjnym wchodzącymw skład systemu oświaty,
   b)    uczelniom,
   c)    podmiotom, o których mowa w art. 3ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie.

   W celu prowadzenia badań naukowych orazprac rozwojowych:
   d)    jednostkom naukowym,
   e)    podmiotom, o których mowa w art. 3ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie.

   W celu realizacji ustawowych zadań wzakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządkukonstytucyjnego:
   f)    służbom specjalnym.

2. Udostępnianie wykonawcy pracgeodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku pracgeodezyjnych lub prac kartograficznychwykonywanych w celu realizacjiokreślonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawieudzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

3.Udostępnianie danych na podstawie:
   Art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1,art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
   Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie przy ustalaniu wysokości opłatwprowadzony został współczynnik korygujący K:

   1.  W wysokości 0,5 - w przypadku udostępniania:

      a)     materiałów zasobu wykonawcom pracgeodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia.
      b)    danych rejestru cen i wartościnieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wycenynieruchomości.
      c)     materiałów zasobu w postacinieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

   2. W wysokości 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia.

WZORY FORMULARZY:

pdfwniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

icon 179 lwniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pdfwniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

pdfzgłoszenie prac kartograficznych

pdfzgłoszenie prac geodezyjnych

icon 179 lzgłoszenie prac geodezyjnych

Klauzule Informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącegona administratorze:

I.Udostępnianiedanych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z uprawnieniami do przetwarzania udostępnionychmateriałów zasobu (licencja).

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowychiw sprawie swobodnego przepływu takichdanych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotycząceprzetwarzaniaPani/Pana danych osobowych:

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko–Mazurskie w zakresie zadańrealizowanych przez Marszałka Województwaul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
2)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresememail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..,tel.+48895219439, fax +48895219409;
3)dane osoboweprzetwarzane będą w celu udostępnienia danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego  ikartograficznego wraz zuprawnieniami do przetwarzania udostępnionych materiałów zasobu (licencja),napodstawie ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.zm.), oraz Rozporządzenia MinistraAdministracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji itrybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z2013 r., poz. 1183);
4)dane osobowe niebędą przekazywane innym odbiorcom;
5)dane osobowebędą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6)w każdym czasieprzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak równieżprawożądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7)jeżeli uważaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochroniedanych osobowych,ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Panzobowiązana/ny do ich podania,a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nierozpatrzeniewniosku o udostępnienie materiałówwojewódzkiego zasobu geodezyjnego ikartograficznego.

II.Udostępnianiedanych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznegozgromadzonych w rejestrze publicznym napodstawie art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r. oinformatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychw sprawie swobodnego przepływu takichdanych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotycząceprzetwarzaniaPani/Pana danych osobowych:

1) administratoremdanych osobowych jest Województwo Warmińsko –Mazurskie w zakresie zadańrealizowanych przez Marszałka Województwa,ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator);
2)  Administratorpowołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresememail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..,tel.  +48895219439, fax +48895219409;
3)  dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnieniadanych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego, zgromadzonychw rejestrze publicznym, na podstawie ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 570), orazustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), a takżeRozporządzenia Rady Ministrów z 27 września 2005 r. w sprawie sposobu,zakresu i trybu udostępnianiadanych zgromadzonych w rejestrze publicznym(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 29);
4)dane osobowe niebędą przekazywane innym odbiorcom;
5)dane osobowebędą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6)w każdym czasieprzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak równieżprawożądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7)jeżeli uważaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochroniedanych osobowych,ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Panzobowiązana/ny do ich podania,akonsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nierozpatrzenie wniosku oudostępnienie danychzgromadzonych w rejestrze publicznym.