Zamówienia

Atlas Warmii i Mazur ułatwia dostęp do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez umożliwienie złożenia elektronicznego zamówienia na materiały z zasobu, zgłoszenie pracy geodezyjnej czy wniosku o udzielenie pozwolenia na rozpowszechnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przejdź do modułu zamówień.

Kalkulator opłat za dane geodezyjne: KLIKNIJ.

Dane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego bez opłat: KLIKNIJ

Rejestracja podmiotu lub osoby fizycznej.

Proces rejestracji w systemie jest procesem jednorazowym. Wymagany jest on w sytuacji gdy użytkownik jest podmiotem gospodarczym. Dostępna jest także opcja rejestracji jako osoba fizyczna co może być przydatne w sytuacji gdy przewidywane są wielokrotne zamówienia materiałów z WODGiK. Proces rejestracji polega na wypełnieniu wymaganych pól, a następnie potwierdzeniu wpisu jednorazowym kodem capcha widocznym na końcu listy. Ponieważ całość komunikacji pomiędzy zamawiającym a WODGiK odbywa się drogą mailową konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail na który przesyłane będą informację o skompletowaniu zamówienia i jego gotowości do odbioru.

Proces składania zamówienia na mapy.

Składanie zamówienia jednorazowego (osoba fizyczna lub podmiot):
Pierwszym krokiem jest aktywacja ikony Podgląd dostępnych map, następnie wybranie metody wybierania materiałów, kolejnym krokiem jest wyświetlenie listy dostępnych w danym obszarze lub zestawie danych arkuszy mapy (strzałka po lewej stronie listy rozwija daną pozycję).
Możliwości wyboru materiałów:
1. Wszystkie materiały (lista wszystkich dostępnych danych);
2. Zaznaczenie interaktywnym obszarem (dostępne opcje punkt, linia, obszar, okrąg);
3. Parametrami mapy (godło, skala);
4. Lokalizacją geograficzną (obszar powiatu, obszar gminy).
Ostatnim krokiem jest zaznaczenie przy pomocy widocznych po lewej stronie checkboxów odpowiednich pozycji z listy i potwierdzenie przyciskiem Dodaj zaznaczonych materiałów do koszyka. Pokazujące się nowe okno zawiera pozycję dodane do zamówienia, kliknięcie przycisku dalej u dołu okna powoduje przejście do formularza z danymi kontaktowymi a następnie po ich wypełnieniu wysłanie zamówienia. Informacja o zmianie statusu zamówienia (w trakcie kompletowania, gotowe do odbioru) przesyłana jest automatycznie na e-mail podany w danych kontaktowych.

Proces składania wniosków.
Składanie wniosków dostępne jest jedynie dla zarejestrowanych podmiotów lub osób fizycznych.

Zgłoszenie pracy geodezyjnej:
Zgłoszenie jest jednocześnie zamówieniem na materiały geodezyjne w WODGiK. W pierwszej części formularza automatycznie wypełniane są informację o zgłaszającym podmiocie wpisane przy rejestracji do systemu. Następnie definiowany jest sposób zapłaty (gotówka czy przelew), osoba upoważniona do odbioru faktury (możliwe jest zaznaczenie opcji wystawienia faktury bez podpisu przez ośrodek), wykonawca pracy (wybór z listy), osoba upoważniona do odbioru opracowań, osoba upoważniona do odbioru materiałów dla zleceniodawcy. Po wypełnieniu niezbędnych pól w drugiej z zakładek formularza wprowadzane są informację o zgłoszonej pracy takie jak: nazwa obiektu, powiat, gmina, miejscowość, obręb ewidencyjny, rodzaj pracy, cel pracy, data zakończenia pracy, informacje o etapowaniu pracy oraz ewentualne załączniku np. w postaci plików pdf czy skanów dokumentów. Zakładka związana z etapowaniem pracy dostępna jest po zaznaczeniu checkboxa Etapowanie. Pozwala ona na podanie etapów zgłaszanej pracy.


Zgłoszenie pracy kartograficznej:
Część informacji w zgłoszeniu pracy kartograficznej podobnie jak w przypadku pracy geodezyjnej uzupełniana jest w sposób automatyczny na podstawie wprowadzonych przy rejestracji informacji. Następnie definiowany jest sposób zapłaty (gotówka czy przelew), osoba upoważniona do odbioru faktury (możliwe jest zaznaczenie opcji wystawienia faktury bez podpisu przez ośrodek), informacje o autorze mapy, informacje o redaktorze mapy, wydawca mapy, osoba upoważniona do odbioru materiałów dla zleceniodawcy oraz informacje dodatkowe. W drugiej z zakładek wprowadzane są informację dotyczące tematu opracowania, zasięgu opracowania, formie opracowania, dacie zakończenia pracy i jej ewentualnym etapowaniu oraz dodatkowych dokumentach w postaci załączników. Zakładka zasób mapowy określa jakie materiały są niezbędne do wykonania zlecenia, zakładka etapowanie pozwala na wprowadzenie etapów pracy.


Złożenie wniosku o rozprowadzanie i rozpowszechnianie materiałów:
Informacje o podmiocie czy osobie składającej wniosek wypełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do systemu przy rejestracji. Dodatkowo wprowadzić należy informację o osobie reprezentującej podmiot, temacie opracowania dla którego składany jest wniosek, zakresie opracowania, formie udostępniania, w przypadku wydawania w formie papierowej wysokości nakładu, w przypadku udostępniania przez Internet dacie rozpoczęcia udostępniania i zakończeniu udostępniania, formatach w jakich dane będą udostępniane przez Internet. Możliwe jest zaznaczenie opcji upoważniającej do wystawienia faktury VAT bez podpisu. W drugiej z zakładek tworzona jest lista zasobu mapowego dla jakiego składany jest wniosek o udostępnianie i rozpowszechnianie.

 

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, opłaty za udostępnianie materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego należy dokonywać przed odbiorem zamówienia na:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
NIP 739-29-65-551
Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie
Nr konta: 18 1030 1218 0000 0000 9250 0144
W tytule przelewu proszę podać oznaczenie kancelaryjne Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Ze względu na publicznoprawny charakter opłaty zobowiązanym i wyłącznie uprawnionym do wniesienia opłaty jest podmiot, który wystąpił o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wnioskodawca).

W przypadku, gdyby wpłata następowała z innego rachunku bankowego niż rachunek wnioskodawcy, wpłata taka uznana zostanie za wykonanie zobowiązania wnioskodawcy wyłącznie wtedy, gdy w tytule przelewu wskazane zostanie oznaczenie kancelaryjne Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Wzór formularzu wniosku do pobrania:

pdfwniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

icon 179 lwniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Pełna instrukcja obsługi modułu Zamówienia znajduje się w opcji POMOC po otwarciu modułu.