O WODGiK

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje zadania Marszałka Województwa określone w artykule 7c Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne   (Dz. U. 2010.193.1287 t.j.). Do zadań tych należą w szczególności:

1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województw;
3. Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;
4. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;
5. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
6. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.