O WODGiK

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej iKartograficznej wykonujezadania Marszałka Województwa określone w artykule 7c Ustawy PrawoGeodezyjne i Kartograficzne   (Dz. U. 2017.2101 t.j.). Do zadań tych należą wszczególności:

• prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
• tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastuktury informacji przestrzennej w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
• współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
• wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej;
• monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
• opracowywanie opinii – uchwał, dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym;
• wykonywanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
• sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z ustawy, zgodnie z kompetencjami;
• planowanie prac urządzeniowo – rolnych na terenie Województwa;