Projekt pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko – Mazurskiego”

W odpowiedzi na rosnące potrzeby w dostępie do informacji sektora publicznego, zgodnie z założeniami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął decyzję o przygotowaniu projektu zwiększającego stopień i zakres zastosowania technologii komunikacyjno – informacyjnych  w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz podległej jemu jednostce organizacyjnej – Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Nakreślony na wstępie zakres projektu obejmuje cztery kluczowe obszary:

a) wdrożenie nowych usług w Portalu Atlas Warmii i Mazur w zakresie zagadnień związanych z transportem publicznym i zarządzaniem drogami wojewódzkimi,  

b) dostawę zaktualizowanej Bazy Danych Obiektów Topograficznych  (BDOT10k) i opracowanych na podstawie BDOT10k kartograficznych opracować mapy topograficznej w skali 1: 10 000 oraz dostawę cyfrowej mapy hydrograficznej z obszaru  województwa warmińsko – mazurskiego,

c) rozbudowę w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej systemu do prowadzenia i udostępniania baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) - tzw. Systemu PZGiK, wraz z uruchomieniem usług elektronicznego sklepu i płatności przez Internet dla „zakupu” danych PZGiK,

d) uruchomienie pakietu elektronicznych e-usług w formie formularzy na platformach e-PUAP i Cyfrowy Urząd wraz z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów (eSOD) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz rozszerzeniem zakresu wdrożenia tego systemu w Departamencie Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dodatkowym rozwiązaniem dostarczonym w ramach tego Projektu będzie uruchomienie innowacyjnej usługi integracji pomiędzy systemem eSOD a rozbudowanym Portalem Atlasu Warmii i Mazur oraz wdrażanym obecnie systemem GeoEwidMaster firmy SIGMA Projekt sp. z o.o. z Warszawy służącym do prowadzenia rejestru publicznego ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz do rejestrowania i przeglądu danych z wideo-rejestracji dróg i skaningu laserowego 3D.

Oba te rozwiązania zapewnią możliwość budowy przestrzennych rejestrów decyzji i postanowień, a następnie prowadzenia dla tego rodzaju rejestrów i danych, analiz przestrzennych usprawniających podejmowanie decyzji administracyjnych. Zakresem takiego wdrożenia zostaną objęte takie kategorie spraw jak: zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie czasowej lub stałej organizacji ruchu, wykorzystanie dróg w sposób szczególny i inne.

Wymierną korzyścią wynikającą z wdrożenia rozwiązań objętych Projektem będzie przede wszystkim:

a) usprawnienie pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w zakresie zadań związanych z zarządzaniem drogami wojewódzkimi,

b) skrócenie czasu obsługi Interesanta dla spraw objętych wdrożeniem eSOD oraz uruchomieniem nowych e-usług,

c) zapewnienie w Portalu Atlas Warmii i Mazur publicznego, powszechnego i nieodpłatnego dostępu do wielu nowych, tematycznych danych przestrzennych związanych z transportem publicznym oraz  zarządzaniem drogami wojewódzkimi.

Realizacja projektu jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020 w wysokości do 85% wartości wydatków kwalifikowanych.