Zapytanie ofertowe - promocja projektu

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi promocji systemu informacji przestrzennej – Atlas Warmii i Mazur w ramach projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Realizacja niżej wymienionych zadań powinna zapewnić wsparcie techniczne dla prowadzonej polityki informacyjno-promocyjnej Projektu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: http://bip.warmia.mazury.pl.