ZP.272.1.6.2012 - wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Województwo Warmińsko - Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ul. Emilii Plater 1,  10-562 Olsztyn, działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz art. 92 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw.


1. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem zasad określonych ustawą.

2. Przedmiot zamówienia:              
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw.

3. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium wyboru oferty (cena ofertowa – 100%) i łączną  punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz
adres wykonawcy

Cena brutto oferty

(w złotych)

Liczba punktów

w kryterium:

cena

Łączna liczba punktów

 

1

Konsorcjum:

 

SmallGIS Sp. z o.o.  /Lider Konsorcjum/

ul. Wadowicka 8A

30-415 Kraków

 

Geoinvent Spółka Akcyjna

ul. Arabska 9,

03-977 Warszawa

1 574 400,00

100,00

100,00

2

COMARCH S.A.

Al. Jana Pawła II 39 A

31-864 Kraków

1 882 854,79

83,62

83,62

3

GISPartner Sp. z o.o.

Rynek Ratusz 10

50-106 Wrocław

1 820 400,00

86,49

86,49 4. Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę - ofertę nr 1 złożoną przez konsorcjum firm w skład którego wchodzą:


SmallGIS Sp. z o.o.  /Lider Konsorcjum/
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków

Geoinvent Spółka Akcyjna
ul. Arabska 9,
03-977 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w badanym kryterium.

5. Z udziału w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz żadna oferta nie została odrzucona przez Zamawiającego.

6. Z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,  z zastrzeżeniem art.183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.