Projekt pn. „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Warmińsko – Mazurskiego”

W odpowiedzi na rosnące potrzeby w dostępie do informacji sektora publicznego, zgodnie z założeniami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął decyzję o przygotowaniu projektu zwiększającego stopień i zakres zastosowania technologii komunikacyjno – informacyjnych  w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz podległej jemu jednostce organizacyjnej – Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Nakreślony na wstępie zakres projektu obejmuje cztery kluczowe obszary:

a) wdrożenie nowych usług w Portalu Atlas Warmii i Mazur w zakresie zagadnień związanych z transportem publicznym i zarządzaniem drogami wojewódzkimi,  

b) dostawę zaktualizowanej Bazy Danych Obiektów Topograficznych  (BDOT10k) i opracowanych na podstawie BDOT10k kartograficznych opracować mapy topograficznej w skali 1: 10 000 oraz dostawę cyfrowej mapy hydrograficznej z obszaru  województwa warmińsko – mazurskiego,

c) rozbudowę w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej systemu do prowadzenia i udostępniania baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) - tzw. Systemu PZGiK, wraz z uruchomieniem usług elektronicznego sklepu i płatności przez Internet dla „zakupu” danych PZGiK,

d) uruchomienie pakietu elektronicznych e-usług w formie formularzy na platformach e-PUAP i Cyfrowy Urząd wraz z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów (eSOD) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz rozszerzeniem zakresu wdrożenia tego systemu w Departamencie Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dodatkowym rozwiązaniem dostarczonym w ramach tego Projektu będzie uruchomienie innowacyjnej usługi integracji pomiędzy systemem eSOD a rozbudowanym Portalem Atlasu Warmii i Mazur oraz wdrażanym obecnie systemem GeoEwidMaster firmy SIGMA Projekt sp. z o.o. z Warszawy służącym do prowadzenia rejestru publicznego ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz do rejestrowania i przeglądu danych z wideo-rejestracji dróg i skaningu laserowego 3D.

Oba te rozwiązania zapewnią możliwość budowy przestrzennych rejestrów decyzji i postanowień, a następnie prowadzenia dla tego rodzaju rejestrów i danych, analiz przestrzennych usprawniających podejmowanie decyzji administracyjnych. Zakresem takiego wdrożenia zostaną objęte takie kategorie spraw jak: zajęcie pasa drogowego, zatwierdzenie czasowej lub stałej organizacji ruchu, wykorzystanie dróg w sposób szczególny i inne.

Wymierną korzyścią wynikającą z wdrożenia rozwiązań objętych Projektem będzie przede wszystkim:

a) usprawnienie pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w zakresie zadań związanych z zarządzaniem drogami wojewódzkimi,

b) skrócenie czasu obsługi Interesanta dla spraw objętych wdrożeniem eSOD oraz uruchomieniem nowych e-usług,

c) zapewnienie w Portalu Atlas Warmii i Mazur publicznego, powszechnego i nieodpłatnego dostępu do wielu nowych, tematycznych danych przestrzennych związanych z transportem publicznym oraz  zarządzaniem drogami wojewódzkimi.

Realizacja projektu jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020 w wysokości do 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Atlas Warmii i Mazur, czyli INSPIRE w praktyce

arcanagisW wiosennym numerze kwartalnika ArcanaGIS, który został poświęcony tematyce planowania przestrzennego ukazał się artykuł o Atlasie Warmii i Mazur - zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej...

Konferencja podsumowująca projekt

konferencja17 października 2013 roku w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”.

Czytaj więcej...

Atlas Warmii i Mazur w realizacji Dyrektywy INSPIRE – nowe możliwości dla jednostek samorządu terytorialnego (AKTUALIZACJA)

Tematyka realizacji ustaleń dyrektywy INSPIRE i jej transpozycji do polskiego prawa, to już sprawa niemal powszechna dla pracowników administracji publicznej oraz instytucji i organów powiązanych. Powyższa kwestia, z każdym dniem nabiera znaczenia, szczególnie w temacie zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z zawartych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej terminów, które muszą zostać dotrzymane, w kontekście utworzenia i publikacji katalogów metadanych oraz zbiorów danych dla opracowań planistycznych.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - promocja projektu

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi promocji systemu informacji przestrzennej – Atlas Warmii i Mazur w ramach projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Realizacja niżej wymienionych zadań powinna zapewnić wsparcie techniczne dla prowadzonej polityki informacyjno-promocyjnej Projektu.

Czytaj więcej...

Audyt projektu - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

12 lutego 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonanał rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”.
 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - audyt projektu

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Pełna treść zapytania, formularz ofertowy, oświadczenia oraz umowa w załączonych poniżej plikach.

Czytaj więcej...

ZP.272.1.6.2012 - wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Województwo Warmińsko - Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa ul. Emilii Plater 1,  10-562 Olsztyn, działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz art. 92 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - promocja projektu

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 739-29-65-551, REGON: 510750309 zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej oraz materiałów promocyjnych do projektu pn. „Budowa Warmińsko – Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nr ZP.272.1.6.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania ofert w ramach przetargu nieograniczonego na rozbudowę posiadanej infrastruktury danych przestrzennych przez uruchomienie „Warmińsko – Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”, jako usług elektronicznych związanych z gromadzeniem, integrowaniem oraz udostępnianiem dla przedsiębiorców danych do prezentacji cyfrowych map tematycznych i opracowań statystycznych. Gromadzone zbiory danych przestrzennych mają głównie służyć analizom w celu wspomagania decyzji gospodarczych odbiorcom zewnętrznym oraz wewnętrznym Zamawiającego. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) rozbudowę istniejącego Węzła Topograficznego;
b) budowę platformy usługowej;
c) uruchomienie portalu GIS;
d) wdrożenie projektu;
e) wsparcie techniczne projektu.

Czytaj więcej...

Budowa Warmińsko – Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw

GIS to technologia informatyczna łącząca lokalizację obiektów z ich charakterystyką opisową. Z konwencjonalnej mapy papierowej "można tyle wyczytać, ile się na niej zobaczy". Natomiast baza danych systemu GIS, na podstawie której tworzone są mapy, może zawierać nieograniczoną ilość informacji. Na przykład teren inwestycyjny na mapie tworzonej z wykorzystaniem systemu GIS zawierał będzie informacje na temat dokładnego położenia, struktury własności, planów zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań przyrodniczych. Wszystkie te informacje, które wcześniej zapisano w bazie danych w dowolnym momencie można ze sobą łączyć i analizować.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do przedłożenia dokumentacji projektowej

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do przedłożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej – wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedsięwzięcia: „Warmińsko – Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw”.
Opracowana dokumentacja projektowa zostanie złożona na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, poddziałanie 7.2.2 - Usługi i aplikacje dla MŚP, w którym ostateczny termin składania wniosków mija 4 kwietnia 2011 roku. Oferty cenowe proszę składać w postaci mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 4 marca 2011 roku.

Czytaj więcej...